20 Haziran 2018, Çarşamba

İlim

 

  * İlmi araştırma ve derin mes'elelerin çözümü cihad gibidir.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

  * İlim gayreti sevinç, mal gayreti hüsrandır.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

  * İlim en fazîletli halef, ilimle amel en mükemmel şereftir.

                                                                              Hz. Osman (R.A.)

  * İnsana kıymet ve şeref veren yalnız ilimdir. Âlimler, zengin câhillerin karşısında, ancak ilim sayesinde yükselir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * İlim öğreniniz, eğer bellemeğe muktedir olamıyorsanız, yazınız.

                                                                              İmam Hasan (R.A.)

  * İlim hâkimdir, hiçbir vakit zeval bulmaz, Mal ise mahkumdur.Bugün var, yarın yoktur.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Oğlum, ilim öğreniniz. Eğer efendi iseniz, emsâlinizi geçersiniz. Eğer efendi değilseniz, efendi olursunuz. Eğer sıradan bir adamsanız, onunla yaşarsınız.

                                                                              Abül-Melik b. Mervân (Rah.A.)

  * İlim servetten üstündür, çünkü serveti sen korursun, oysa ilim seni korur.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * İlim kalplerin hayatı, sağduyunun kandili, medenî oluşun esası, kurtuluşun merdiveni, mutluluğun temeli, şerefin kaynağı ve saâdetin özüdür.

                                                                              Nûşirevan-ı Âdil

  * İlim talebinde olan kişiyi Cennet arzular, isyan peşinde koşanları da Cehennem arzular.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * İmam-ı Âzama : NAsıl bu kadar bilgi sahibi olduğunu sordular : « Bilmediğim bir şeyi sormaktan utanmamak suretiyle » dedi.

                                                                              İmâmı Âzam (Rah.A.)

  * İlmi, ibâdete zarar vermeyecek; ibâdeti de ilme zarar vermiyecek şekilde talep edin; yapın.

                                                                              Hasan Basrî (K.S.)

  * İlim dağıtmakla çoğalır,mal ise dağıtılmakla noksanlaşır. İlim,hükmeden,mal ise, kendisine hükmedilendir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * İlim bir nurdur. Allah onu istediğine inâyet eder.

                                                                              İmâmı Mâlik (Rah.A.)

  * İlim sahibini korur. Mal ise sahibi tarafından korunmaya muhtaçtır.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Kişi ilimce geliştikçe, Allah korkusu fazlalaşır, amelce ilerledikçe tevazuu artar.

                                                                              İmam el-Muhâsibî (Rah.A.)

  * İlim, alçaklarda kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Öğrendiğin ilimle amel et, amelsiz ilim, ruhsuz ceset gibidir.

                                                                              İmâmı Âzam (Rah.A.)

  * İlim sahibinin dostu çok olur. Mal sahibinin düşmanı.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır.

                                                                              İmâmı Mâlik (Rah.A.)

  * Mal kalbe kasâvet verir, ilim ise kalbi nurlandırır.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * İlim öyle bir şeydir ki, sen ona kendinin tamamını vermedikçe, o sana yarısını vermez.

                                                                              İmâmı Âzam (Rah.A.)

  * İlim meclisleri Cennet bahçeleridir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

  * Bilginden başka, hiçbir kuvvete heves etme.

                                                                              Abdurrahman CAMÎ (K.S.)

  * İlim talep ediniz ve onu vekâr ve hilimle ziynetlendiriniz.

                                                                              Hasan-i Basrî (K.S.)

  * Bilgin sana seslenir, « Benimle amel edersen senden yanayım,etmezsen sana karşıyım.»

                                                                              Abdülkâdir GEYLÂNİ (K.S.)

  * İlmin âfeti yazmamaktır.

                                                                              Abdülazîz Eldebbâh (Rah.A.)

  * İlim ucu bucağı olmayan bir deniz, ilim tâlibi de ilim deryasına girmiş bir dalgıçtır.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

  * İlim okuyup, öğrenip de amel etmeyen kimse, öküzle çift sürüp de tohum ekmeyen kimseye benzer.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

  * İlim bir Lücce-i bi-sâhildir. ( sahilsiz deniz ), Anda âlim geçinen câhildir.

                                                                              NÂBİ

  * Bilgisiz bir kimse savaş davuluna benzer. Sesi çok, içi boştur.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

  * Oku, canım, oku, ilimde ar olmaz. İlimde âr eden berhüdâr olmaz.

                                                                              Muhammed Sıddık

  * İrfan : İlimle aklı birleştirebilmektir.

                                                                              Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)

  * Çeşm-i insaf gibi âkile mizân olamaz. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.

                                                                              Bursalı Talip

  * İlmin kaynağı zekâ, amelin ki ise, irâdedir.

                                                                              A. Fuad BAŞGİL

  * Bir kitap ilmi var, bir de hayat ilmi : Olgun insan ikisine vâkıf olana derim.

                                                                              Cenab ŞEHABEDDİN

  * İlim talep için bütün dünyayı dolaşın. Hiç bir kapıdan boş döneceğinizi sanmıyorum.

                                                                              Ali TÜRKMEN

  * İlim, akrabalar tarafından yağma edilemeyen, hırsızlar tarafından çalınamayan ve başkaları ile paylaşınca azalmayan yegâne servettir.

                                                                              Bhavahbhuti

  * Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman, gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun.

                                                                              Lord CHESTERFIELD

  * Bilgiye karşı duyduğumuz ilgi öyle bir susuzluğa benzer ki, içtikçe daha fazla susarız.

                                                                              Laurance STERNE

  * Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.

                                                                              ARİSTO

  * Az ilim insanı cehâlete götürür, çok ilim insanı Allah'a ulaştırır.

                                                                              Louis PASTEUR

  * Bir şey bildiğimi biliyorum, o da, hiç bir şey bilmediğimdir.

                                                                              SOKRATES

  * Ne olduğumuzu biliriz, fakat ne olacağımızı bilemeyiz.

                                                                              Williame SHAKESPEARE

  * İlim cesâret verir, cehâlet küstahlık.

                                                                              TERRE

  * İlmin vatanı yoktur.

                                                                              Louis PASTEUR

 

     H İ K M E T L E R  :

  * İnsan bir şey bilince, bildiğinde ısrar etmeli, bir şeyi bilmeyince de bilmediğini itiraf etmelidir.Esas bilgi budur.

  * Bilgili insan bildiğini saklamaz.Çünkü onu ne kadar dağıtırsa, veriminin o derece artacağını bilir.

  * İlim kalbe aksederse, sahibine yâr olur, Kalıpta kalırsa sahibine bâr olur.

  * İlim deryasının yoktur kenarı, Bunu böyle demiş Molla Fenari.

  * Her şeye ulaştıran yol vardır; cennete ulaştıran yol ise ilimdir.

  * İlim gençlikte dikilen, ihtiyarlıkta meyvesi alınan bir ağaçtır.

  * İlim ve mal her ayıbı örter, fakirlik ve cehâlet ise açar.

  * İlmin kıymetini bilmeyenin nasihatları tesirsiz kalır.

  * Aklî ilimler gıdâ ve şer'i ilimler devâ gibidir.

  * Bileği kalın olan, bir kişiyi alt eder, bilimi kalın olan, bin kişiyi alt eder.

  * İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki, câhil ne derece zengin olursa olsun, en fakir bir âlim ile mukâyese edilmez.

  * Câhil sofu şeytanın maskarası, kâmil mü'min ise, şeytanı parmağında oynatandır. İşte bu bahşâ'yışın ilk basamağı ilimdir.

  * İlim Allah'ın sıfatıdır. O'nun gibi ezelî ve sonsuzlukla mevsuftur.

  * Herkes bilmediği ilmin câhilidir. Asıl ilim şer'i ilimlerdir. Ötekiler beşer ilmi, mâişet ilmi, teknik ilimdir.

  * İnsanların sevinci elbise giymede, ilmin elde edilmesi esnemeyi terketmededir.

  * İlim uçsuz bucaksız bir ummanı andırır, İlimden başka her şey insanı usandırır.

  * İlim bir milletin veya bir tâifenin malı olamaz. O bütün beşeriyetin müşterek metânıdır.

  * Biz dünyalık elde etmek için, ilme intisap ettik, fakat ilim bize âhireti de kazandırdı.

  * Kâğıtta olmayan her ilim kaybolur. İki dudağı tecavüz edip geçen her söz yayılır.

  * Çalış ilme, durma ol sende âlim, Rabbim beni ilmen yükselt,der kalbim.

  * Ey müslüman, kulak ve Kur'an-ın gür sesine. İlimle erilecek kemâlin zirvesine.

 

     A T A S Ö Z L E R  İ  :

  * İnsan bilmediğini ayağının altına alsa, başı göğe değer.

  * İlmin evveli soğandan acı, âhiri baldan tatlıdır.

  * İlim sâhibine dost, mal sâhibine düşman kazandırır.

  * Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir.

  * İlim satırlarda değil, sadırlardadır.

  * Bilgisiz bir kimse aptaldan daha aptaldır.

  * Paylaşılmakla azalmayan tek şey ilimdir.

  * Sormak, ilmin hazinelerinin anahtarıdır.

  * İlimler beyni,ibâdetler kalbi doyurur.

  * Daima yemeğe tok, ilim ve hikmete aç ol.

  * İlim bir avdır, tuzağı ise kaydetmektir.

  * İlim aklın, ibâdet kalbin gıdasıdır.

  * İlmin kemâli, hilimdedir.

  * İlim bir noktadan ibârettir.

  * Bin bilsen de, bir bilene sor.

  * İlm-i şerîf, ehlini eyler azîz.

  * İnsan akla,akıl ilme tâbidir.

  * İlim âhirete beraber gider.

  * İlim zihnin aynasıdır.

  * Bilgisi az olan kendini beğenir.

                                                                              Alman Atasözü

  * Her şeyi bildiğini sanan kimse, hiç bir şey bilmiyor demektir.

                                                                              İtalyan Atasözü

TarihOkunma
Toplam1835
Çrş. 203
Sal. 191
Pzt. 181
Pz. 171