Pazartesi, Şubat 17

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun Hayat Kronolojisi

İnsanlığın İftihar Tablosu’nun Hayat Kronolojisi

Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i bize bir örnek insan olarak göndermiştir. Allah Resulü’nün yaşamış olduğu hayatın her karesinden alacağımız pek çok ders var.

Bugün yaşadığımız problemleri O’nun örnek hayatından çıkarabilecek prensiplerle çözmemiz mümkün. Bu da Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hayatını bilmemize bağlı. Onun için Allah Resulü’nün hayatını okumalı, başta çocuklarımız olmak üzere etrafımızdaki kişilere okutmalıyız. Ve tabii ki O’nun hayatını hayatımıza hayat kılmalıyız.

Allah Resulü’nün hayatında önemli yer tutan hadiselerden hareketle yılları esas alarak sizin için bir kronoloji hazırladık. Bu kronoloji sayesinde Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hayatı kare kare gözümüzde canlanacaktır.

571

Rebiulevvel ayının 12’nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyayı şereflendirdi.

575

Süt annesi Halime Hatun, Allah Resulü’nü annesi Hazret-i Amine’ye teslim etti.

577

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), Mekke ile Medine arasındaki Ebva Köyü’nde annesini kaybetti. Dedesi Abdulmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı.

579

Abdulmuttalib ahirete göç etti. Efendimiz, amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başladı.

583

Amcası Ebu Talib’le ticaret maksadıyla Sam’a gitti. Burada Rahip Bahîra Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem)’nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetti.

590

Hilfu’l-Fudul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine iştirak etti.

591

Ticarete başladı.

596

İkinci kez ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Üç ay sonra Hazret-i Hatice Validemiz’le evlendi. Hazret-i Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.

605

Kâbe’nin yeniden imarı esnasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığı giderdi.

610

Hira’da ilk vahiy tebliğ edildi. Kendisine peygamberlik görevi verildi.

613

Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı. Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı.

615

Habeşistan’a ilk hicret yapıldı. Mekke’deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimizin damadı Hazret-i Osman vardı. Ayni yıl, Hazret-i Hamza ile Hazret-i Ömer Müslüman oldu.

616

Habeşistan’a 2. hicret yapıldı. On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hazret-i Cafer İbn Ebi Talib önderliğinde Habeşistan’a gitti. O dönemde henüz Müslüman olmayan Amr ibn As’ın, Necasi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşuna çıktı. Necasi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı.

617

Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar. Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hazret-i Peygamber’in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamaya başladılar. Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.

619

Boykot sona erdi. Efendimizin oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti. Kısa bir sure sonra amcası Ebu Talib öldü. Ardından da Hazret-i Hatice validemiz irtihal etti.

620

Allah Resulü, Taif’e gitti. Orada kötü karşılandı.

621

İsra ve Miraç hadiseleri yaşandı. Aynı yıl birinci Akabe biati gerçekleşti. Medineli 12 Müslüman Allah Resulü’ne biat etti. Akabe Tepesi’nde Hazreti Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine’ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine’de Müslümanlığı yaymaya başladılar. Bir sene sonra, hac mevsiminde Hazret-i Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile görüşmek üzere Medine’den Mekke’ye 10’u Hazrec, 2’si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanları Zurâre oğlu Es’ad’dı. Medine’li 12 Müslüman “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber’ine itâatten ayrılmayacaklarına” dâir Peygamberimizin elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine’ye İslam’ı anlatması için Hazret-i Mus’ab bin Umeyr’i görevlendirdi.

622

İkinci Akabe Biatı yapıldı. Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiler. Mescid-i Nebevi inşa edildi. İlk ezan okundu.

623

Kible yönü Cenab-ı Hakk’ın emriyle Kudüs’ten Mescid-i Haram’a çevrildi.

624

Mekkeli müşriklerle Bedir Savaşı yapıldı. Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine’den çıkarıldı. Ramazan orucu farz kılındı. İlk bayram namazı kılındı. Zekat farz oldu. Allah Resulü’nün kızı Hazret-i Rukiyye vefat etti. Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma evlendi. İlk kurban bayram namazı kılındı.

625

Uhud muharebesi yapıldı. Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke’den katılanlarla, 700’u zırhlı, 200’u atlı olmak üzere, Ebû Sufyan’ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı. Üstelik bunlardan 700’u zırhlı, 200’u atlıydı. Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı. Uhud Savaşında uç safha yaşandı:
İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılar.
İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimizin yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler.
Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimizin etrafında toplanıp, karşı hücûma geçerek, düşman hücûmunu durdurdular.

627

Hendek Savaşı yapıldı. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimizin Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab’dır. Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı. Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimizle olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine’yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler. Hendekten sonra Allah Resulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti.

628

Kabe ziyareti için yola çıkıldı. Mekke’ye elçi olarak Hazret-i Osman gönderildi. Hazret-i Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabelerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı. Bu biata Rıdvan biatı denir. Bu haberi alan müşrikler, Hazret-i Osman’ı serbest bıraktılar. Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılar. Bunun üzerine Efendimize bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. Allah Resulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti. Bu şekilde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye barışı imzalandı.
Maddelerin detayı şöyleydi:
Taraflar 10 yıl harp etmeyecekler. Müslümanlar bu yıl Mekke’ye girmeyecekler, gelecek sene Kâbe’ye gelebilecekler. Medine’deki Müslümanlardan Mekke’ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke’den Medine’ye Müslüman dahi olsalar iltica edenler istendiği takdirde geri verilecek. Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimizle, isteyen de Kureyş’le birleşmekte serbest olacak.

629

Dönemin hükümdarlarına İslam’a girmeleri için mektup gönderildi.
Peygamber Efendimiz, İslama davet maksadıyla ashabından;
Dihyetu’l-Kelbi’yi Rum Kayseri Heraklius’a,
Amr bin Umeyye ed-Demri’yi Habeş Necasi Ashame’ye,
Abdullah bin Huzafe’yi İran Kisra’sı Husrev Perviz’e,
Hatib bin Ebi Beltaa’yi Mısır Firavun’u Mukavkis’a,
Salit bin Amr’i Yemame valisi Hevze bin Ali’ye,
Suca’ bin Vehb’i Gassan Meliki Munzir bin Haris bin Ebi Simr’e gönderdi.

Ayni yıl Hayber savaşı yapıldı. Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu. Ayrıca Bizans’la Mute muharebesi de bu yılda yapıldı.

630

Mekke fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş’in hemen hemen tamamı İslam’la şereflendi. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu. Bununla birlikte gönülleri hâlâ bu sıcak ilgiden mahrum bulunan ve bu mahrumiyetten sıyrılmak arzusu taşımayanlar da vardı: Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn’de karşılaştı. Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi. Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı. Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar.

632

Efendimiz veda haccını yaptı. Rahatsızlandı ve ardından 8 Haziran’da ahiret alemine göçtü.

 

290 Okunma

Bir cevap yazın