Çarşamba, Mayıs 22

Akıl

* Bir soru soran adamın sorusundan,onun ne derece akıllı adam olduğunu anlarım.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

* Akıl,kalpte bir nurdur ki,bununla hak ve bâtıl bilinir.

                                                                              Hz.Osman (R.A.)

* Akıl gibi mal,iyi huy gibi dost,edep gibi mirâs,tevfik gibi rehber,ilim gibi şeref bulunmaz.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Çok gusletmek aklı arttırır,aşırı cinsî temas hafızayı zayıflatır.

                                                                              Hz. Ömer (R.A.)

* Aklı az kişi sâlih olmaz,zirâ onun ifsat ettikleri,ıslaha çalıştıklarından,kat kat fazladır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Akıl,her türlü illetlerden uzak sağlam bir göz,Kur’an-ı Kerim ise,ışıkları her köşeye saçılıp yayılan bir güneştir.

                                                                              İmam GAZALÎ (K.S.)

* Akıllı bir insan fakir olabilir,fakat o,hiç kimsenin sadakasına muhtaç değildir.

                                                                              Hz.Ali (R.A.)

* Sırf kendi aklına dayanan,hatalardan kurtulamaz.

                                                                              Mansur bin Ammar (R.A.)

* Akıl tamamlandığı zaman,söz noksanlaşır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Akıllarla cenk etmek,akılsızlarla helva yemekten kolaydır.

                                                                              Fudayl bin İyad (K.S.)

* Akıldan yüz çevirerek yalnız Kur’anın nûrunu kâfi görenler,güneşle yüz yüze gelip gözlerini yumanlardır.

                                                                              İmam GAZALÎ (K.S.)

* Öksüz,babası olmayan değil,aklı olmayandır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Akıllı olmanın alâmeti ikidir;darlık zamanında sabır,genişlik zamanında tevâzuyu elden bırakmamak.

                                                                              Ahmed RÜFÂÎ (K.S.)

* Akıllı ne sırrını ifşâ eder,ne de başkasının esrarını sorar.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Yeşilliklerden,çiçeklerden oluşan bahçe,geçici,fakat akıldan oluşan gül bahçesi,hep yeşil ve güzeldir.

                                                                              MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Akıllı kişinin lisânı kalbindedir.Düşünerek söyler.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* İki şey akıl hafifliğini gösterir.Söyleyecek yerde susmak,susacak yerde söylemek.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)

* En üstün zenginlik akıldır.

                                                                              Hz. Ali (R.A.)

* Akıl yeryüzünden kalksa bile,hiç kimse akılsız olduğuna inanmaz.

                                                                              Şeyh Sâdi ŞİRÂZİ (K.S.)

* İlim bir kuş ise,akıl onun kanadıdır.

                                                                              Feridüddin ATTAR (K.S.)

* Aklı olan korkmak gerek,Nefs elinden,hırs elinden.

                                                                              Yunus Emre (K.S.)

* Akıllının âdeti sükût,cahilin âdeti unutkanlıktır.

                                                                              Feridüddîn ATTAR (K.S.)

* Akıl odur ki,ede düşmanını kendine dost.

                                                                              İzzet Molla

* Âkil kitabı,aklı halleylemek’te gâfil,Keyfiyet-i cünûnu,divâneler de bilmez.

                                                                              Nabî

* Ne aklından memnun olmayanı gördüm.Ne de Tâliinden memnun olanı.

                                                                              Cenap ŞEHABEDDİN

* Dünya da her şeye nazâr değer,yalnız akla değmez.Çünkü herkes kendi aklını beğenir.

                                                                              İ.Hami DANİŞMEND

* İnsanlar yabancı hazine aramasınlar,en iyi hazine kendi kafalarındadır.

                                                                              Âşık VEYSEL

* Akıl,insan ruhunu aydınlatan bir nûrdur.Ancak onunla Hakkın kemâlâtı bulunur.

                                                                              Ömer KİRAZLI

* Akıldan hiç nasibi olmayanlarla geçinmek,aklın zaferidir.

                                                                              François-M.A.VOLTAİRE

* Akıllı bir kimse,kazandığı paranın,yüzde onunu ve aldığı öğütlerin yüzde doksanını bir yana koyar.

                                                                              Harry Karns

* Akıl iki tarafı keskin bir kılıca benzer,karakter onun sapıdır.Sarp olmayınca onun değeri olmaz.

                                                                              U.Bodenstedt

* İnsanı hayvandan ayıran akıldır.İnsan,akıldan uzaklaştığı zaman,hayvan ortaya çıkar.

                                                                              EPİCTETÜS

* Akılsızlar,hırsızların en zararlılarındandır.Zamanımızı ve neşemizi çalarlar.

                                                                              J.Wolfrang GOETHE

* Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır : Fenâlık,câhillik ve tembellik.

                                                                              HAECKEL

* Olabilirsen başkalarından daha akıllı ol.Fakat onlara daha akıllı olduğunu söyleme.

                                                                              CHESTERFİELD

* Akıllı olmak da bir şey değil,önemli olan;aklı yerinde kullanmaktır.

                                                                              Rene DESCARTES

* Sahip olmadığı şeylere üzülmeyen ve sahip olduklarına sevinmeyen,akıllı bir insandır.

                                                                              EPİCTETÜS

* Aklı olan bir adam,hiçbir zaman içki ve kadını tecrübeye kalkışmaz.

                                                                              Lope de VEGA

* Akıl noksanlığı iki türlü olur : Biri delilikten,öbürü câhillikten.

                                                                              EFLÂTUN

* Akıllı bir kimse,düşmanından da akıl öğrenmediği ihmal etmez.

                                                                              BEYDEBA

* Aklı kıt olan,dilini tutamaz.

                                                                              Geoffroy CHAUCER

* Akıllı insan,kini kinle değil,sevgi ile son buldurur.

                                                                              Guatama BUDA

* İnsana akıl,dertlerinden kurtulması için verilmiştir.

                                                                              Nikolayeviç TOLSTOY

  H İ K M E T L E R  :

* Akıl,Allah’ın en büyük eseri ve sırrıdır.Akla bahşedilen üstünlüklerin sınırını akılla tespit etmek,mümkün değildir.

* Bir kimse ki aklı zayıf,görüşü kısadır.Ona düşmanların eli uzanır.Bir kimse ki,fazileti azdır,o kimsenin işini gören de azalır.

* Akıllıya sormuşlar :< Bahtiyar kimdir,bedbaht kimdir ? > cevap vermiş : < Bahtiyar odur ki,hem yedirdi,hem yedi.Bedbaht ise,ne yedi,ne de yedirdi,öldü bıraktı.>

* <Nakil,Vahy yoluyla beşere ulaşan ezeli gerçekler mecmuâsıdır.Onun için,nakil akla değil,aklı nakle tâbidir.

* Aklın vazifesi,gerçekleri tahkik ve tesbit ile onların sınırı içinde icrayı faâliyet ve idâme-i hayât etmektir.

* Kadına paranızı,vücudunuzu,hatta kalbinizi verebilirsiniz.Fakat aklınızı vermekten sakınınız.

* İnsan aklı üç şeye ermezmiş: Arabın yaşına,devenin dişine ve Allah’ın işine.

* Akıllı adam,başkasının kusurunu görerek,kendi kusurunu düzeltendir.

* Âkıl’ın sükutu fikret,nutku hikmet,nazarı ibrettir.

* Ne mutlu ! Aklı işine bekçi,kendi sözüne,kendi tenkitçi olana.

* Akıllı insan,ancak hâcet ve hüccet zamanında konuşur.

* Akıl Hak ile,gönül aşk ile kuvvet bulur.

* Akla meydan okuyanların,cehâlet;sırtlarını yere getirir.

* Kişinin dostu akıldır.Düşmanı ise cehlidir.

* Kullanabilen için,akıldan üstün silah,yoktur.

* Ancak,iyiyi kötüden ayırabilen akıl faydalıdır.

* Her şeyini kaybettiğini zanneden bir insan,eğer aklını kaybetmemişse,hiçbir şeyini kaybetmemiş demektir.

* Mecnuna sormuşlar : Delileri sayar mısın ? Cevap vermiş : < Bu uzun sürer,siz akıllıları sayın.>

* Akıl,kendisiyle ilgi kesilen bir dost,hevâ ve heves de,sözüne itaat edilen bir düşmandır.

* Akıldan başka her şey çoğaldıkça ucuzlar. Akıl ise,çoğaldıkça kıymetlenir,pahalılaşır.

* Allah’ın kullarına ihsanlarının en iyisi akıl,musibetlerinin en kötüsü de cehildir.

* Akıllı insan,hiddetli zamanında,ahmak kişi de sözünde belli olur.

* Akıldır insanda varlık silâhı,Akılla rızıklanan buldu felâhı.

* Aklı olgunlaştırmak,Allah’ın rızasına uymakla ve gazap ettiği şeyden sakınmakla olur.

* Akıllı kimsenin âdeti,bilmezden gelmek,gâfıl kimsenin âdeti,akıllı görünmektir.

* Akıl mahluktur,sonradan olmuş,keza kısa zaman sonra yok olmaya mahkûmdur.

* Akıllı insan,yaşamak için yer,cahil insan ise,yemek için yaşamak ister.

 

  A T A S Ö Z L E R İ  :

* Herkes aklını mezada vermiş,yine kendininkini beğenmiş,almış.

* Akıllı ile taş taşımak,ahmakla bal yemekten iyidir.

* Tatsız çorbaya tuz,akılsız kafaya söz kâr etmez.

* Akıl yaşta değil baştadır,fakat aklı başa yaş getirir.

* Aklı başında olan,kuru kavgaya düşmez.

* Akıllıyı arkadan tutma,akılsızı kılâvuz etme.

* Akıllı ile taş taşı,ahmak ile yeme aşı.

* Âkıl’ın serveti ilminde,câhilinki malındadır.

* Ana ile kızı kavga etmiş,aklı olan inanmamış.

* Akıl,nefsin düşmanıdır.

* Aklı güzel olanın,muhabbeti çok olur.

* Akıl bir attır,dizgini ârif’in elinde gerek.

* Akıl kimde ise devlet ondadır.

* Sokma akıl sekiz adım gider.

* Her tarladan bir tahıl,her adamdan bir akıl al.

* Akıl olmayınca,ne yapsan sakal.

* Akıl,tecrübe ile kemal bulur.

* İnsanın beyânı,aklının mîzânıdır.

* Aklı olan,olur olmaz söze karışmaz.

* İnsan akla,akıl ilme tâbîîdir.

* İnsanın aklı,kelâm’ının ucundadır.

* Akılsız,para kazanabilir ama,parayı yerinde sarfetmek için,akıllı olmak gerekir.

                                                                              Amerikan Atasözü

* Akıllı bir kimsenin memleketi,bütün dünyadır.

                                                                              Yunan Atasözü

* Akıllının,uzun kulakları,kısa dili vardır.

                                                                              İsveç Atasözü

* Akıllı bir adam,deliyi azarlamaz.

                                                                              Çin Atasözü

27 Okunma

Bir cevap yazın